De gebouwde omgeving in Nederland dient tegen het jaar 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dat wordt een behoorlijke uitdaging, want vandaag de dag kan er worden vastgesteld dat het energieverbruik in heel Europa stelselmatig toeneemt. Bovendien is het zo dat onze voorraad met fossiele brandstoffen langzaam maar zeker uitgeput raakt. Van het volledige energieverbruik zou zo’n slordige 40 procent worden gerealiseerd binnen de gebouwde omgeving. Als we het energieverbruik willen reduceren is het dan ook niet meer dan logisch dat hier de aandacht op gevestigd dient te worden. Het gebruik van duurzame gebouwen zou ervoor kunnen zorgen dat we het energieverbruik binnen de gebouwde omgeving sterk kunnen terugschroeven. 

Wat valt er onder het gebouwgebonden energieverbruik? 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diverse vormen van energieverbruik. Eén van deze vormen is het zogenaamde gebouw gebonden energieverbruik. Het betreft hier zoals de naam al aangeeft energieverbruik welke is gebonden aan een specifiek gebouw. Er zijn verschillende factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Denk hierbij niet alleen maar aan de verwarming in je woning, maar ook aan het warme water dat je gebruikt evenals de verschillende installaties die er in werkzaam zijn. In duurzame gebouwen is het de bedoeling om ervoor te zorgen dat alle verbruikte energie gecompenseerd wordt door hernieuwbaar opgewekte energie.  

Om bovenstaande gerealiseerd te krijgen kan er worden gekeken naar energiepositieve gebouwen. Het betreft hier duurzame gebouwen welke in staat zijn om zelf een bepaalde hoeveelheid aan energie te produceren. Op deze manier vindt er een efficiënte compensatie plaats van het energieverbruik. Ook geldt voor deze gebouwen dat ze afdoende energie opwekken voor het eigen gebruik. Denk hierbij niet alleen aan het verbruik dat wordt gerealiseerd door elektrische apparatuur en computers, maar ook aan het verbruik afkomstig van de verlichting in je woning. Tot slot geldt voor deze duurzame gebouwen dat ze eveneens in staat zijn om extra energie te genereren welke vervolgens kan worden gebruikt in andere sectoren zoals de industriële en de transportsector. 

Hoe kunnen duurzame gebouwen worden gerealiseerd? 

Voor wat de realisatie van duurzame gebouwen of energiepositieve gebouwen betreft is het noodzakelijk om energie te bekijken vanuit vier verschillende invalshoeken. In eerste instantie is er natuurlijk het opwekken van de vereiste hoeveelheid energie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van zonnepanelen, maar daarnaast kan er ook worden gekeken in de richting van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Voor wat het energietransport betreft geldt dat het van belang is om de plaats waar de energie wordt gewonnen zo dicht mogelijk te houden bij de plaats waar de energie wordt gebruikt of verbruikt. Dat spreekt voor zich.  

Voor duurzame gebouwen geldt naast bovenstaande dat ze ook over de mogelijkheid moeten beschikken om energie op te slaan. Om dit te kunnen realiseren kan er worden gekeken in de richting van warmtebatterijen. Dit zijn batterijen die in staat zijn om niet alleen wind-, maar ook zonne-energie op te slaan. Er kan tot slot ook pas sprake zijn van echt duurzaamheid wanneer er op wordt toegezien dat er op zo efficiënt mogelijke wijze wordt omgegaan met energie en materiaal, bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur beton